Historický vývoj Egypta

Egypt je velmi zajímavou zemí, nejen kvůli svým historickým památkám, ale je s ním spjata mimo jiné i velmi složitá historie. První písemné důkazy o existenci této země v podobě hieroglyfického písma pocházejí z období 3. tisíciletí před n. l. O tomto období hovoříme jako o předdynastickém období. Právě v tomto období začal být Egypt významnou zemí, došlo zde ke sjednocení jeho částí, Horního a Dolního Egypta. Ke sjednocení těchto dvou oblastí došlo přesněji kolem roku 3 150 před n. l., pro tento krok se rozhodl egyptský faraon Narmer, jinak řečeno Meni, díky kterému vznikly nové dynastie vládnoucí Egyptu po dobu dalších tří tisíciletí. Během tohoto období se Egypt zdárně rozvíjel, měl svou osobitou kulturu, jazyk i tradice.

Stará říše, Střední říše, Nová říše, Pozdní říše

Stará říše je označení pro období, kdy v Egyptě začala vládnout Třetí dynastie, jejímž zakladatelem byl faraon Džoser, který byl prvním panovníkem posmrtně uloženým v pyramidě. Ta pro něj byla postavena jeho vrchním vezírem Imhotepem, tato pyramida je dodnes v Sakkaře. Tradice pohřbívání panovníků v pyramidách pokračovala, Čtvrtá dynastie vládců dala postavit slavné pyramidy v Gíze. Během vládnutí Páté říše ale byl Egypt nestabilní a později se rozpadl na menší celky. Toto období nazýváme jak První přechodné období. Střední říše začíná opětovným sjednocením Egypta vládcem Théb Menhuhotepem II. V této době byla k Egyptu připojena dobytá Núbie a Palestina, ale brzy Egypt o tato území přišel a byl dobyt kmenem Hyksósů. Toto období je nazýváno jako Druhé přechodné období. Nová říše začíná vyhnáním Hyksósů z Egypta, o které se zasloužil panovním Ahmose I., která poté zemi opět sjednotil.  Tato situace ale moc dlouho nevydržela, protože severní část země byla dobyta  libanonskými kmeny, jih okupovali Núbijci, kteří nakonec Egypt ovládli. Jako Pozdní egyptské období označujeme dobu, kdy Egyptští vládci opět převzali vládu nad zemí, jeho posledním panovníkem byl Nachthareheb.

Vývoj Egypta po roce 343 před n. l.

Když zemřel poslední rodilý egyptský faraon Nachthareheb v roce 343 před n. l., moci nad zemí se ujali Peršané, které ale nakonec vyhnal Alexandr Veliký, vůdce Makedonie, který se stal novým panovníkem říše. Když zemřel, vládu nad zemí převzal Řek Ptolemaios, jehož rod byl podporován nejdříve Řeckem, poté Římskou říší.  Pod nadvládou Říma Egypt příliš nevzkvétal, sloužil především jako dopravní křižovatka. Po roce 395, který znamenal rozdělení Římské říše, se stal Egypt součástí Byzantské říše. Egypťané měli k novým vládcům odpor, proto s radosti přijali nové náboženství šířené Araby, islám. Arabové sem přijeli v roce 641 a chtěli Egypt dobýt. To se jim povedlo, protože obyvatelé byli rádi, že se zbaví byzantské nadvlády. Po dobytí Egypta Araby se zde usadili islámští vládci sídlící v Damašku. Obrat v situaci Egypta nastal až v 10. století, kdy se rod Fátimovců pokoušel vytvořit samostatný egyptský stát, který by nemusel plnit pokyny z Damašku. Nakonec byli úspěšní a Egypt se stal pod jejich vládou prosperující a vzkvétající zemí. Ačkoliv založili nové hlavní město Káhiru, o století později země podlehla krizím v podobě morové epidemie, období sucha a hladomoru. Vláda tedy brzy padla do rukou Osmanů.

Egypt od 16. století do současnosti

Od té doby, co vládu nad Egyptem v roce 1517 převzala turecká Osmanská říše, úroveň dosud prosperující země začala postupně klesat. Osmané se totiž o Egypt nestarali, sloužil jim pouze jako zdroj příjmů a výhodný byl pro ně také přístup k Rudému moři. O několik století později byl Egypt dobyt vojevůdcem Napoleonem Bonapartem, který jako první začal s archeologickým průzkumem oblasti. Francouzi byli ale vyhnáni ze země v roce 1801 tureckým vojevůdcem Muhammadem Alím, který se prohlásil vládcem Egypta a za jeho vlády Egypt opět začal prosperovat.  Když skončila první světová válka, Egypt byl vyhlášen Brity jako jejich protektorát, britská nadvláda však byla pro zdejší obyvatele značným utrpením. V roce 1922 vzniklo Egyptské království, jemuž vládl potomek Muhammada Alího, Faud. Následovala vláda krále Faruka, který ovšem musel poslouchat britské příkazy, což vadilo egyptskému obyvatelstvu. V roce 1953 byl proveden převrat a nastolena republika. Nově vzniklá země se musela vypořádat s mnoha problémy, musela řešit například ostré konflikty s Izraelem. V pozdějších letech byl Egypt významným spojencem USA, po boku tohoto státu bojoval Egypt například ve Válce v zálivu vedené proto Iráku. Dnes žije Egypt především z cestovního ruchu.

Náhodné fotky z vašich cest

Pyramidy_3
Luxor_29
Luxor_13
Pyramidy_16